The Compleat #N IRC Quotes Repository

Discuss aspects of the community itself and talk about the people and ideas that make this place work.
User avatar
La historia me absolverá
La historia me absolverá
Posts: 2228
Joined: 2008.09.19 (14:27)
NUMA Profile: http://nmaps.net/user/maestro
MBTI Type: INTP
Location: Beijing
Contact:

Postby 乳头的早餐谷物 » 2016.08.31 (07:39)

Given that I think it's safe to say the IRC's best days are behind it, I thought I'd put out a complete text dump of all the quotes currently stored in the repository (ordered by rating); I still intend to keep it online forever, of course, but it couldn't hurt to download a copy for your own safekeeping. Our history belongs to us all!

http://quotes.mountai.net/quotes.txt

Hugs and kisses,
Maximum Pork
M E A T N E T 1 9 9 2

Image

Raigan and the Horse-Woman
Raigan and the Horse-Woman
Posts: 182
Joined: 2008.09.27 (02:14)
NUMA Profile: www.nmaps.net/user/sidke
Steam: www.steamcommunity.com/id/shagdish
Location: ⑨ 
Contact:

Postby sidke » 2016.08.31 (09:51)

Code: Select all

[15:47:42] <DW25> Merry Christmǎ̦̥̤͕̬̯̰͋̆ͭ͢sͤ̂͝ ̸̺̝̝̲͐ͧͫ͒͑a̷̳͙͓̰̟͍̳n͙͢d͑̅̀͏̞̹̰̝ͤͪ͊̇̈̆̑ͫ̚ą͔̫̺̼̥̩͔̗̥̈́͐͘͝ ̮̤̻̪̊͛͆h̴ͣͥ̍ͣ͊̐ͦ̓͏̖̞̥͚ͅa̪̬̙̯͕̺͍̣̹͐̏͑͊ͫ͝p͇̹̺̲̾͗͐́p̸͉̩͉̬͌̒̐͂͗͌̀̕y̧͂ͮ̂ͬ͑͑̑ͯ̾̒͐͛̚̕͏͈̼̟̹͟ ̵̲̮̤̩͎̳͍̫̼̫̰̲͎̩̖ͦ͂͒̓̒͋́̌̋̑̂̓̐͌̀̚͢ͅn̋͊̃̀̔͂̚
[15:47:43] <DW25> ̑̄́ͤ̄̔҉̡̡͙̫̣̥̼̥͖̭͙̯͓͚ę̸͚̘̝̱̪̣͖̯̤͍͇̪͖͓͍̟̮̼̿̎͑̉̌̈́̏̌ͮ͟w̸͐͆ͥ̅̑ͮ͏̖̣̰̻̬̯̗͉̞̳̞͇̙̯͜͞ ̵̶̡̰̦̟̱̯̦͇̼͇̬̰̫̹̞ͩ̓͛̾̓͆ͬͦ̈́̒̐͑̀͋̉̐͒̊̚͘͢y̨̫̻̝̫̼̟̌ͦ̀̑ͫͩͩ̿̚͘͜ȩ̸̸̼̱̰̪̩̘̘̳̭̹͓͍̤̐͊̊̈̚ã̦̠̱͕͈̠͍̦̺̭̱̬̦̯͋ͮ̍͛ͭ̐̃ͣ͋͟͟͝ͅ
[15:47:45] <DW25> ̭r̮̤̱̙̗̺̠̗̠̻̳̜̣̯͕̠̞ͭ̌̓ͨ̂̾̓̿ͮ͜͜͞͝ͅͅ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇...
[15:47:46] <DW25> ...̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ Í¡Ò‰Ò‰G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ Í¡Ò‰Ò‰ ̕̚̕̚ Ì”Ì•ÌšÌ•ÌšÒ‰â—Šà ¤–à ¤¼Ò‰ÌµÌž ̒̓̔̕̚...
[15:47:52] <DW25> ...̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O ҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩IT IS◊EATINGMYSOUL} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇...
[15:47:56] <DW25> ...̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍...
[15:48:02] <DW25> ...̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕Ì
[15:48:07] <DW25> š͡ Í¡Ò‰Ò‰ ̕̚̕̚ Ì”Ì•ÌšÌ•ÌšÒ‰â—Šà ¤–à ¤¼Ò‰ÌµÌž ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ Í¡Ò‰ZALGO Ò‰ ̵IS̡̢̢̛THE̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ Í¡ Í¡Ò‰Ò‰ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} OH GOD ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔
[15:48:12] <DW25>  ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕ ̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞Ì
[15:48:18] <DW25> Ÿ̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉...
[15:48:23] <DW25> ...҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ Í¡Ò‰Ò‰ ̕̚̕̚ Ì”Ì•ÌšÌ•ÌšÒ‰â—Šà ¤–à ¤¼Ò‰ÌµÌž ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ Í¡Ò‰OÒ‰ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎
[15:50:11] <firetamer2> O.o
[15:54:53] <Violet> O_____O
unicode pls
spoiler

辻菜摘が好きじゃー ヽ(´ー`)ノ sig by peking duck


User avatar
La historia me absolverá
La historia me absolverá
Posts: 2228
Joined: 2008.09.19 (14:27)
NUMA Profile: http://nmaps.net/user/maestro
MBTI Type: INTP
Location: Beijing
Contact:

Postby 乳头的早餐谷物 » 2016.08.31 (12:50)

Yeah it was supposed to be utf-8

¯\_(ツ)_/¯
M E A T N E T 1 9 9 2

Image

User avatar
Antonio Banderas
Posts: 1703
Joined: 2008.09.26 (13:56)
NUMA Profile: http://nmaps.net/user/donfuy
MBTI Type: ISTP
Location: port

Postby Donfuy » 2016.09.07 (00:44)

Done. This shit still cracks me up way more than it probably should.
Image

User avatar
Depressing
Posts: 1989
Joined: 2008.09.28 (01:10)
NUMA Profile: http://nmaps.net/user/UniverseZero
Steam: www.steamcommunity.com/id/universezero/
MBTI Type: ENTJ
Location: The City of Sails, The Land of the Long White Cloud
Contact:

Postby Universezero » 2016.09.13 (00:41)

Archive'd
Image


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests